top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sportmassagepraktijk Manfred Loeffen

 

Sportmassagepraktijk Manfred Loeffen is ondanks haar zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na het geven van de behandeling.

 

Eventuele gegevens die de cliënt voor of tijdens de behandeling aan de masseur geeft, worden door sportmassagepraktijk Manfred Loeffen vertrouwelijk behandeld en nooit zonder instemming aan derden verstrekt. Vanuit de beroepsethiek als zorggever houdt Sportmassagepraktijk Manfred Loeffen zich aan de geheimhoudingsplicht.

 

Sportmassagepraktijk Manfred Loeffen is gerechtigd om op basis van een contra-indicatie de geplande behandeling niet uit te voeren. Om te voorkomen dat u hierdoor verrast wordt is het van belang bij twijfel uw arts te raadplegen.

 

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch en/of mondeling afgezegd of verzet worden. Indien annulering NIET of TE LAAT geschiedt is sportmassagepraktijk Manfred Loeffen gerechtigd de desbetreffende behandeling voor 50% in rekening te brengen.

 

Alle behandelingen dienen contant of via factuur binnen 14 dagen te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door de masseur. Pinbetaling is niet mogelijk. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL55RABO0364737786 t.n.v. M.M.H.W. Loeffen te Druten.

 

 

Algemene voorwaarden Bootcamp Druten

 

Deelname aan een bootcamptraining geschiedt geheel op eigen risico. Bootcamp Druten is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer kan oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Een bootcamptraining is intensief. De deelnemer dient zelf in te schatten of ze geschikt is voor deelname aan de training. Indien de deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien er een andere reden is om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raadt Bootcamp Druten de deelnemer sterk aan eerst advies in te winnen bij een arts.

 

Bootcamp Druten is verplicht tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Het betreft een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Bootcamp Druten niet instaat voor het succes en het welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Bootcamp Druten behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training afgelast worden.

 

Bootcamp Druten is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen.

De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Bootcamp Druten bepaald.

 

De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens en na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

 

Bootcamp Druten behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training, dit geldt eveneens voor deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook.

 

Bootcamp Druten is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Bootcamp Druten georganiseerde activiteiten.

 

De betalingen dienen te geschieden via contante betaling of het bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL55RABO0364737786 ten name van M.M.H.W. Loeffen te Druten. De betaling dient uiterlijk vóór de tweede training op de nieuw gekochte 10-rittenkaart te geschieden.

 

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de 10-rittenkaart van Bootcamp Druten. De 10-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 12 maanden, en gaat in bij de eerste training. Binnen het gezin is de 10-rittenkaart overdraagbaar.

 

De deelnemer stemt er mee in dat gegevens door Bootcamp Druten bewaard zullen worden. Bootcamp Druten verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

bottom of page